Ελαιοδιαχωριστές Class I & Class II

Ελαιοδιαχωριστές Class I & Classs II

Ελαιοδιαχωριστές / Πετρελαιοσυλλέκτες από 1600L - 6300L

Οι ελαιοδιαχωριστές–πετρελαιοσυλλέκτες είναι προκατασκευασμένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων κατάλληλα για πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια και σταθμούς αυτοκινήτων. Διαχωρίζουν και κατακρατεούν τα αδρανή στερεά και τα πετρελαιοειδή που περιέχονται στα υγρά απόβλητα αυτών και προδιαγράφεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 858. Τα συστήματα αυτά κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες :
ΕΝ 858 class Ι με Φίλτρο Συσσωμάτωσης
ΕΝ 858 class II απλός βαρυτικός.
Και οι δύο παραπάνω τύποι μπορούν να εξοπλιστούν με Βαλβίδα Φραγής Εξόδου [Oil Stop Valve] η οποία κλείνει την έξοδο του συστήματος όταν σε αυτόν συγκεντρωθεί μεγαλύτερη ποσότητα διαχωρισμένων ελαίων από τη προβλεπόμενη. Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση σε HC στην έξοδο για έναν βορβορο-ελαιοδιαχωριστή class I είναι 5 mgr/lt και για έναν class II είναι 100 mgr/lt.
Το Ονομαστικό Μέγεθος [Nominal Size] ενός διαχωριστή είναι ένας αδιάστατος αριθμός που αντιστοιχεί στη ποσότητα των αποβλήτων (σε lt/sec) που μπορεί να διαχειριστεί. Προκύπτει από υπολογισμό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την γεωγραφική θέση της εγκατάστασης, την επιφάνεια που θα πρέπει να καλύψει και το είδος του εξοπλισμού.

1. ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ / ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Αφαιρεί άμμο, αδρανή στερεά και κοκκώδη απόβλητα, τα οποία μπορούν να
προκαλέσουν φθορά μηχανικών μερών ή τη συσσώρευση τους στα επόμενα τμήματα της εγκατάστασης.
Για τον διαχωρισμό αξιοποιείται η διαφορά πυκνότητας των διαφόρων συστατικών των αποβλήτων και για τον λόγο αυτό τα προς επεξεργασία υγρά θα πρέπει να μετακινούνται αργά για να παρέχεται ικανός χρόνος για καθίζηση. Μετά το διαχωρισμό, τα στερεά απομακρύνονται περιοδικά.

2. ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ / ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Λάδια και άλλα πετρελαιοειδή διαχωρίζονται λόγω διαφοράς της πυκνότητάς τους από το νερό και συσσωρεύονται στην επιφάνεια. Όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα ροής των αποβλήτων τόσο καλύτερος ο διαχωρισμός που επιτυνχάνεται.
Η αποτελεσματικότητα του διαχωριστή βελτιώνεται εντυπωσιακά με τη χρήση φίλτρου συσσωμάτωσης (coalescence filter). Τα μικροσκοπικά σταγονίδια ελαίου διαπερνώντας το φίλτρο συσσωμάτωσης συνενώνονται με άλλα, αυξάνεται ο όγκος τους και οδηγούνται πιο εύκολα στην επιφάνεια του διαχωριστή. Το στρώμα λαδιού θα πρέπει να απομακρύνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
Στα συστήματα διαχωρισμού μπορούν να τοποθετηθούν αισθητήρες (Alarm controllers), οι οποίοι ανιχνεύουν τη στάθμη της λάσπης, τη ποσότητα των διαχωρισθέντων ελαίων, όπως και το μέγιστο ύψος των αποβλήτων σε περίπτωση φραγής της εξόδου.

 

Δείτε τιμή>>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγγραφα

EcoTank

Διεύθυνση 4ο χλμ. Βόλου-Λάρισας 38500 Βόλος +30 24210 91180 [email protected]

Stay Connected

TOP